REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

         
Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"

Konsultimi Publik i p/Aktit

Projekt-vendimi për konsultim publik (Titulli)

Propozuesi i projekt-vendimit

Data e paraqitjes së projekt-vendimit nga ekzekutivi/propozuesi

Numri i takimeve online
Numri i takimeve publike
Numri i sondazheve/pyetësorëve
Numri i grupeve të interesit që planifikohen të konsultohen

Territori që mbulon konsultimi publik

Data e publikimit të kalendarit/sondazhit on line

Data e publikimit të njoftimit të konsultimit publik

Numri i takimeve publike të zhvilluara

Numri i konsultimeve të zhvilluara online

Gjithsej
Femra
Numri i sondazheve/pyetësorëve të zhvilluar

Nga procesverbalet e takimeve
Dërguar me postë/email
Nga sondazhe/pyetësorë
Data e mbledhjes së komisionit përkatës të Këshillit

Numri i rekomandimeve të marra në konsideratë nga Komisioni

Numri i rekomandimeve që nuk janë marrë në konsideratë nga Komisioni

Numri i vendimit
Data
Numri i rekomandimeve të marra në konsideratë nga Këshilli

Numri i rekomandimeve që nuk janë marrë në konsideratë nga Këshilli

Data e publikimit të vendimit

Data e publikimi të raportit të konsultimit publik

Mbi miratimin e Projektbuxhetit te Pare Afatmesem 2022-2024
Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
30 Mars 2021 Faqj kryesore e bashkise/ Keshilli bashkiak/ Sondazh per prioritetet e qytetareve. https://www.bashkiamaliq.gov.al/
0011Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
6 Prill 2021 Faqj kryesore e bashkise/ Keshilli bashkiak/ Sondazh per prioritetet e qytetareve. https://www.bashkiamaliq.gov.al/
6 Prill 2021 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAIBWQCRUNEVIMU1RWEcyRklXS0FVVEFYS0VLODBQVS4u
00001001428 Maj 2021
1044730 Qershor 2021
10 rekomandime https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304102824745524&id=108923360930139
421 korrik 2021 Linku: https://www.vendime.al/vendim-i-keshillit-bashkiak-maliq-nr-55-dt-09-07-2021/
21 qershor 2021 Linku duhet te vendoset sipas publikimit te bere
Mbi miratimin e Projektbuxhetit te Pare Afatmesem 2022-2024
Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
15 Shtator 2021 https://drive.google.com/file/d/1A81V4cE2gYo3ZceBRoiI0ho8iO0hTVjc/view?fbclid=IwAR268xHyjtU1L_P57vP6OUtS0vLi8tzx7VZ5tjtvpyjfZi9lRlzi5Zp_rcg
0706Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
07 shtator 2021 Linku: https://www.bashkiamaliq.gov.al/_files/ugd/85c2ea_edaee95d617447cd87fbbe0106849254.pdf
07 tetor 2021 linku: https://www.bashkiamaliq.gov.al/njoftime-1
706535188100023 Dhjetor 2021
10 rekomandime
https://drive.google.com/file/d/1kvIROKnYXdYQebcUoJG3Bcr6Irz_Swh7/view?usp=sharing
09524 dhjetor 2021
8
https://drive.google.com/file/d/1kvIROKnYXdYQebcUoJG3Bcr6Irz_Swh7/view?usp=sharing
2 rekomandime
Dote shqyrtohen ne periudhen ne vijim, pasi kerkojne planifikim afatgjate.
janar 2022 Linku Duhet te vendoset data e publikimit te VKB dhe linku per VKB per miratimin e PBA 2022-2024 dhe buxhetit 2022
Janar 2022 Linku duhet te pergatitet raporti sipas procesverbalit te konsultimit publik
Mbi fillimin e procedurave per shtijen e aksioneve te K.F Maliq Sh.a
Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
Tetor 2021 https://www.bashkiamaliq.gov.al/_files/ugd/85c2ea_cc5ce9f54620441398d2b8cc0322531e.pdf
0103Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
14 Dhjetor 2021
14 Dhjetor 2021 https://www.bashkiamaliq.gov.al/_files/ugd/85c2ea_86025b89bcae456d91ee38a2e86c32b8.pdf
10455010023 Dhjetor 2021
1 Linku per shkresen drejtuar ekzekutivit nga ana e KB
010624 Dhjetor 2021
1 rekomandim
Ne konsultimin publik mbi fillimin e procedurave per shtijen e aksioneve te K.F Maliq Sh.a, u dha rekomandimi qe te filloje proceduara pe shitjen e aksioneve.

0Janar 2022 Linku Duhet te vendoset data e publikimit te VKB dhe linku per VKB
Janar 2022 Linku duhet te pergatitet raporti sipas procesverbalit te konsultimit publik
Mbi miratimin e draftit te pare te PBA 2023-2025 te bashkise Maliq
Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu

2 Qershor 2022 (gjeni draftin e pare te PBA 2023-2025) https://www.bashkiamaliq.gov.al/konsultimet-publike-kb-maliq


0107Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
2 qershor 2022 https://www.bashkiamaliq.gov.al/konsultimet-publike-kb-maliq
1040250120030 qershor 2022
Linku per shkresen drejtuar ekzekutivit nga ana e KB https://www.bashkiamaliq.gov.al/konsultimet-publike-kb-maliq
0numri I vendimit per miratimin e draftit te pare te PBA 2023-2025
1 korrik 2022
120VKB per miratimin e draftit te pare te PBA 2023-2025
pergatitin raportin dhe publikojme tek web I KB, rubrika Konsultime publike te Keshillit
Mbi miratimin e draftit te PBA 2023-2025 te bashkise Maliq
Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
15.09.20220617Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
Prill 202201.11.2022702006012780318.12.202211010619.12.2022110Janar 2023
Mbi miratimin e PBA 2023-2025 dhe Buxheti i 2023 te Bashkise MaliqKryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
30.09.20220617Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
Prill 202201.11.20227017050127110318.12.202211010619.12.2022110Janar 2023
Sondazh "Prioritetet e qytetarëve për tavanet buxhetore 2024-2026"Kryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
1 Shkurt 2023sondazh onlinesondazh online14Bashkia Qender Maliq dhe Njesite Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
1 Shkurt-1Mars 20231 Shkurt 202301125631250012514.03.2023702715.03.202370Mars 202313 Mars 2023
Plani i përmirësimit për shërbimin e arsimit parashkollor 2024-2026 Bashkia MaliqKryetari i Bashkise Maliq Z. Gëzim Topçiu
10 Mars 2024Përgjigje në Email105Administrative: Moglicë, Gorë, Libonik, Pirg, Vreshtas, Pojan
10 Mars 202410 Mars 20241128.03.2024