REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

         
Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"

Konsultimi Publik i p/Aktit

         
"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239371764551964&id=10892336093013906.04.202130.11.20218 MuajSondazh i hapur per QytetaretSondazh30.06.2021Johttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304102824745524&id=108923360930139
https://88da92fb-2e8a-436b-8ab3-37ef7ae91ece.filesusr.com/ugd/85c2ea_094c32fea2984ec2bc5411492f0ca026.docx?dn=2%20Maliq%20Njoftim%20p%C3%ABr%20konsultim%20publik%2C%20(i%20zgjeruar)%20tetor.docx07.10.202130.11.20212 Muajhttps://drive.google.com/file/d/1mKMC3ZgXPkXh35EBY8eARZT3b-rLIqmc/viewDegjese Publike18.10.2021Johttps://drive.google.com/file/d/1MTfIhM9N9o_y0_su1VZWDzfjTQ6VNN7l/view?usp=sharing
https://88da92fb-2e8a-436b-8ab3-37ef7ae91ece.filesusr.com/ugd/85c2ea_3d5083b27e0643dfaa917e51b5ea4c17.pdf13.12.202123.12.202110 Dite1 KonsultimDegjese Publike23.12.2021Jo