REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

            
Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
12075Emertim LagjeKomuniteti i fshatrave qe u preken nga ndertimi i hidrocentralit28.02.2020jo30.07.2020Jo. banoret vendosen te ndryshonin perseri emertimin. 30.07.202003.01.2021